The Arches

Statistics by bike (among 2 078 results)
Bike Results count Best score
Rank Time Player
Donkey 2078 1 25.909 BaDBoY53-TFG

Search is partially matching and case insensitive.
Rank Name (level) Time Bike (upgrades)
1 BaDBoY53-TFG (57) 25.909 Donkey (10/10/10/10)
2 captainchun2016 (51) 26.220 Donkey (6/7/7/6)
3 Exselsis (59) 26.319 Donkey (10/10/10/10)
4 RF_GreenUnicorn (65) 26.416 Donkey (10/10/10/10)
5 RU-DarkNex-TFG (55) 26.476 Donkey (10/10/10/10)
6 CZE-VaNa91 (60) 26.606 Donkey (10/10/10/10)
7 Nesox_ (58) 26.691 Donkey (10/10/10/10)
8 F8L_Shot (55) 26.697 Donkey (10/10/10/10)
9 FR-KarTanK (52) 26.715 Donkey (10/10/10/10)
10 RF_Gladiator (60) 26.739 Donkey (10/10/10/10)