Pumpkin Desert

Statistics by bike (among 2 039 results)
Bike Results count Best score
Rank Time Player
Donkey 2039 1 17.107 BaDBoY53-TFG

Search is partially matching and case insensitive.
Rank Name (level) Time Bike (upgrades)
1 BaDBoY53-TFG (56) 17.107 Donkey (10/10/10/10)
2 captainchun2016 (52) 17.181 Donkey (10/10/10/10)
3 CZE-VaNa91 (60) 17.213 Donkey (10/10/10/10)
4 MOB_Mafioso83 (62) 17.216 Donkey (10/10/10/10)
5 Nesox_ (56) 17.331 Donkey (10/10/10/10)
6 SmileyJ-TFG (56) 17.361 Donkey (9/10/10/10)
7 NL-CasperH (64) 17.371 Donkey (10/10/10/10)
8 FR-KarTanK (53) 17.403 Donkey
9 Kitchen-Knives (40) 17.449 Donkey (10/10/10/10)
10 PapaFrey (58) 17.486 Donkey (10/10/10/10)