Candyland

Statistics by bike (among 2 069 results)
Bike Results count Best score
Rank Time Player
Donkey 2069 1 18.242 FR-KarTanK

Search is partially matching and case insensitive.
Rank Name (level) Time Bike (upgrades)
1 FR-KarTanK (54) 18.242 Donkey (10/10/10/10)
2 captainchun2016 (52) 18.349 Donkey (10/10/10/10)
3 CZE-VaNa91 (60) 18.382 Donkey (10/10/10/10)
4 MOB_Mafioso83 (62) 18.463 Donkey (10/10/10/10)
5 BaDBoY53-TFG (51) 18.562 Donkey (9/9/10/9)
6 Kitchen-Knives (38) 18.620 Donkey (10/10/10/10)
7 Nesox_ (58) 18.629 Donkey (10/10/10/10)
8 SmileyJ-TFG (56) 18.682 Donkey (9/10/10/10)
9 NL-CasperH (64) 18.699 Donkey (10/10/10/10)
10 Davizbeland (69) 18.705 Donkey (10/10/10/10)