Burning Bushes

Statistics by bike (among 2 075 results)
Bike Results count Best score
Rank Time Player
Donkey 2075 1 21.677 Nesox_

Search is partially matching and case insensitive.
Rank Name (level) Time Bike (upgrades)
1 Nesox_ (56) 21.677 Donkey (10/10/10/10)
2 BaDBoY53-TFG (55) 21.775 Donkey (10/10/10/10)
3 captainchun2016 (52) 21.840 Donkey (10/10/10/10)
4 BubbelZ89 (57) 22.027 Donkey (10/10/10/10)
5 RU-DarkNex-TFG (53) 22.032 Donkey (9/9/8/9)
6 ySandroid (63) 22.049 Donkey (8/8/8/8)
7 FR-KarTanK (53) 22.135 Donkey
8 RF_Gladiator (60) 22.171 Donkey (10/10/10/10)
9 Kitchen-Knives (37) 22.213 Donkey (10/10/10/10)
10 Brynk-TFG (58) 22.248 Donkey (10/10/10/10)