Curves of Destiny

Statistics by bike (among 2 017 results)
Bike Results count Best score
Rank Time Player
Donkey 2017 1 16.731 BaDBoY53-TFG

Search is partially matching and case insensitive.
Rank Name (level) Time Bike (upgrades)
1 BaDBoY53-TFG (56) 16.731 Donkey (10/10/10/10)
2 FR-KarTanK (53) 16.782 Donkey
3 FR-LocKDowN (50) 16.949 Donkey (10/10/10/10)
4 ktarik9 (56) 17.032 Donkey (7/8/8/8)
5 BubbelZ89 (56) 17.110 Donkey (10/10/10/10)
6 Nesox_ (53) 17.263 Donkey (8/7/8/8)
7 Kitchen-Knives (37) 17.275 Donkey (10/10/10/10)
8 YBJ... (48) 17.305 Donkey (10/10/10/10)
9 EHVdeG (50) 17.327 Donkey (10/10/10/10)
10 RF_Gladiator (60) 17.327 Donkey (10/10/10/10)